Konkurs!!! « Poezja, krytyka, kultura Leszek Żuliński
 

Konkurs!!!

Ogólnopolski Konkurs Poetycki Rodziny Wiłkomirskich

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rodziny Wiłkomirskich, zwanego dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzibą w Kaliszu. Konkurs wpisuje się w działania powstającego Muzeum Rodziny Wiłkomirskich, którego zadaniem jest kultywowanie pamięci o niespotykanej w dziejach światowej muzyki rodzinie – ojcu Alfredzie Wiłkomirskim, matce Dorocie zd. Temkin i dzieciach: Kazimierzu, Michale, Marii, Józefie i Wandzie.

Regulamin

 1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy piszący w języku polskim, którzy ukończyli 16 lat.
 2. Na Konkurs należy nadesłać zestaw zawierający 3-5 wierszy. Utwory powinny być w czterech egzemplarzach maszynopisu. Na Konkurs mogą zostać nadesłane wyłącznie wiersze wcześniej niepublikowane (zarówno w formie drukowanej, jak i w internecie) oraz nienagradzane w innych konkursach.
 3. Każdy utwór należy podpisać godłem-słowem; to samo godło powinno znaleźć się na dołączonej do zestawu kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, wiek, adres e-mail oraz oświadczenie: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach”.

[Informacje te zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r. nr 133, poz. 883) objęte są tajemnicą i zostaną wykorzystane jedynie w sposób określony w Regulaminie]

 1. Zestawy należy przesłać do 15 października 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Aneta Kolańczyk. ul. Kubusia Puchatka 27. 62-800 Kalisz z dopiskiem „Konkurs”.
 2. Organizator nie ogranicza tematyki utworów, jednak przewiduje dodatkową kategorię: wiersze inspirowane muzyką (przy tych utworach należy dopisać hasło „Wiłkomirscy”).
 3. Nadsyłając prace na Konkurs, autor zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, publikację wierszy w wydawnictwie podsumowującym sezon działań kulturalnych Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 4. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora niniejszego regulaminu.
 5. Pula nagród w Konkursie wynosi 5 000 zł. O podziale nagród zadecyduje Jury w składzie: Wojciech Kass – przewodniczący, Aneta Kolańczyk (Teresa Rudowicz) i Tadeusz Olszewski.
 6. Werdykt Jury jest ostateczny.
 7. Oficjalnie ogłoszenie wyników nastąpi 14 listopada 2015 roku podczas V Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową najpóźniej 7 listopada 2015 roku.
 8. Utwory nagrodzone zostaną opublikowane w wydawnictwie podsumowującym sezon działań kulturalnych Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wierszy bez wypłaty honorariów.
 9. W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
 10. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.lyzkamleka.poezja-art.eu

BLOG

 

Copyright © 2006-2019 www.zulinski.pl
Strona oparta na WP